Technieken

Als deel van Jan De Nul Group, de wereldleider in de baggersector, wordt Envisan al sinds 1996 betrokken bij permanente onderhoudsbaggerwerken, landwinningsprojecten en havenuitbreidingswerken. Hierdoor verwierf Envisan veel ervaring in het verwerken van baggerspecie en kan het zich profileren als specialist in de behandeling van verontreinigde en niet-verontreinigde sedimenten. Onderstaande technieken worden voor deze activiteit het vaakst gebruikt.

De voorbehandeling van de sedimenten

Sedimenten, slib en baggerspecie komen wereldwijd voor in kanalen, rivieren en havens en moeten worden verwijderd om de doorgang voor schepen te bewaren en/of de verontreiniging aan te pakken.
De sedimenten bestaan uit een mengeling van water en fijne deeltjes. De ontwatering ervan is een eerste en belangrijke schakel in het totale behandelingsproces. De sedimenten ontdoen van water zorgt voor een gevoelige afname in gewicht en volume en zorgt ervoor dat enkel de effectief te behandelen deeltjes overblijven.  

Het ontwateringsproces speelt zich meestal off-site af en kan op twee manieren worden uitgevoerd:

Lagunering
Bij deze ontwateringstechniek wordt slib uitgespreid in laguneringsvelden. Door het slib regelmatig te beluchten en te keren, wordt het water deels verdampt en vloeit het deels weg via het drainagesysteem. Het droge stof gehalte van de sedimenten verhoogt. Wanneer er genoeg tijd en genoeg ruimte is, kan voor deze ontwateringstechniek worden gekozen.
Envisan beschikt over verscheidene laguneringsvelden, zowel  in België als in het buitenland.

Mechanische ontwatering
Envisan maakt gebruikt van doorgedreven en gecontroleerde ontwateringstechnieken om het overtollige water uit het slib te verwijderen. Mogelijke technieken zijn het gebruiken van filterpersen en centrifuges. Deze techniek wordt toegepast als de ontwatering snel moet worden uitgevoerd of wanneer er onvoldoende oppervlakte ter beschikking is.

Aanvullende behandeling van de sedimenten

Soms is het nodige de sedimenten na het ontwateren verder te behandelen. Door ze puur te ontwateren zijn ze immers niet altijd geschikt voor de beoogde bestemming, zoals hergebruik in de civiele bouw. Een doorgedreven reinigingstechniek is dus soms vereist. Deze reinigingstechnieken worden in hoofdzaak, maar niet uitsluitend, toegepast op baggerspecie uit havens en rivieren en op ruimingsspecie uit onbevaarbare waterlopen en kan op de volgende manieren worden aangepakt:

Biologische reiniging
Envisan beschikt over aangepaste technieken om baggerspecie biologisch te reinigen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de baggerspecie verontreinigd is met biologisch afbreekbare verontreinigingen. Door het optimaliseren van de groeiomstandigheden van de aanwezige micro-organismen worden de organische verontreinigingen in de verontreinigde sedimenten afgebroken.

Fysico-chemische reiniging
Voor sedimenten die niet via biologische reiniging kunnen worden verwerkt, wordt fysico-chemische reiniging toegepast. De sedimenten worden door een opeenvolging van fysische en chemische processen verdeeld in fracties, waarbij enerzijds de vervuiling wordt geconcentreerd in een sterk verontreinigd residu, en anderzijds in gereinigde grondstromen. Het kleine deel aan geconcentreerde vervuiling wordt ondergebracht in een daarvoor vergund stort, terwijl het grootste deel van de oorspronkelijke sedimenten opnieuw kan worden aangewend.

Ontzanden door hydrocyclonage
Het doel van deze techniek is het scheiden van de baggerspecie. Enerzijds in een fijne fractie en anderzijds in een grove fractie door middel van hydrocyclonage. In de fijne fractie komt de meeste verontreiniging voor. Deze techniek levert vooral goede resultaten op voor zandige sedimenten. Indien de reiniging niet volledig kan worden weggenomen, kunnen wel acties ondernomen worden om de sedimenten te stabiliseren. De contaminatie wordt zo beperkt.

Immobilisatie/stabilisatie

Indien de aanwezige verontreiniging niet of slechts gedeeltelijk kan worden verwijderd of afgebroken, kan de impact van de aanwezige verontreiniging verder worden verminderd door de sedimenten te immobiliseren. Hiertoe worden de sedimenten gemengd met specifieke toeslagstoffen in mobiele menginstallaties. De uitloogbare fractie van de verontreiniging wordt hierdoor beneden een kritisch peil gebracht en de sedimenten zijn eventueel in civiele werken toepasbaar. 

 

Nieuwe bestemming voor de sedimenten

De sedimenten worden na behandeling teruggeplaatst ofwel gebruikt in een andere toepassing, zoals het verwerken van de sedimenten in de civiele bouw of het gebruiken van de sedimenten voor de afdekking van stortplaatsen. Envisan heeft zo ervaring met het aanmaken van betonblokken op basis van verontreinigd slib uit de haven van Duinkerke (Frankrijk). In plaats van de klassieke formulering met zand, werd een deel hiervan vervangen door verontreinigd sediment in het beton.

Envisan bouwde in België ook een 800m lange compartimenteringsdijk binnen de tijdelijke overstromingszone Vlassenbroek met baggerspecie afkomstig uit de tijarm van de Schelde. Er werden toeslagstoffen aan de baggerspecie toegevoegd om de nodige sterkte en ondoorlaatbaarheid te verkrijgen.
Envisan is ervan overtuigd dat dergelijke innovatieve projecten een waardevol alternatief bieden en een toekomst hebben in onze steeds milieubewustere maatschappij.