Afvalverwerking en –valorisatie

Uitgraving en verwijdering van teer en met teer vervuilde grond Carcoke Zeebrugge (België)

3.300 ton kwikhoudende teer werd afgegraven en verwerkt. Tijdens de werken werden uitgebreide veiligheidsmaatregelen toegepast om de werknemers en de omgeving...

3.300 ton kwikhoudende teer werd afgegraven en verwerkt. Tijdens de werken werden uitgebreide veiligheidsmaatregelen toegepast om de werknemers en de omgeving te beschermen.

 

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Ovam

Rol van aannemer

Hoofdaannemer (Aandeel JDN: 100%)

Periode

02.2007 - 11.2008

Beschrijving van de werken

Uitgraving en verwijdering van teer en met teer vervuilde grond
De sanering van de voormalige Carcoke fabriek in Zeebrugge is een project dat, omwille van zijn omvang, opgesplitst is in verschillende sub-projecten. Envisan kreeg verschillende sub-projecten toegewezen, waaronder dit project.
Na een gedetailleerde grondstudie werden twee teerstortplaatsen gelocaliseerd.
De zeer giftige teerrestanten werden getest en daarna afgegraven.
Gedurende de uitvoering van deze werken werden strikte gezondheids- en veiligheidsvoorschriften gevolgd
De verwijderde teer werd weggebracht naar een thermische behandelingsinstallatie

Graafdiepte

2.5 m

Volume

3.306 ton teer (thermische behandeling)

Herontwikkeling gipsstortplaats in Evergem / Zelzate - Terranova (België)

Een gipsstort van 85 ha groot werd volledig herontwikkeld en reglementair afgedekt. Ongeveer 700.000 m³ zuur pompwater werd gezuiverd en veilig geloosd.  ...

Een gipsstort van 85 ha groot werd volledig herontwikkeld en reglementair afgedekt. Ongeveer 700.000 m³ zuur pompwater werd gezuiverd en veilig geloosd.  Bovenop het gipsstort werd het grootste aaneensluitende zonnenergiepark van de Benelux geïnstalleerd.

 

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Brownfield development by the NV Terranova

Rol van aannemer

JV Partner Terranova (JDN/DI/DEC/ENVISAN) (Aandeel JDN: 50%)

Periode

07.2010 - 12.2033

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Sinds 2010 is Jan De Nul Group (via haar filialen Envisan NV en Jan De Nul NV) mede-eigenaar van de voormalige Rhodia-Nilefos fabrieksterreinen in de haven van Gent, België. Beide firmas zijn elk 25% aandeelhouder van de Terranova NV, het bedrijf dat het stortvlak herontwikkelt. Het terrein is zwaar vervuild met verschillende soorten anorganische verontreinigde stoffen en afval. Jaren van pompen en doorsijpelen van zuur transportwater resulteerde in een enorme hoeveelheid gevaarlijk zuurhoudend afval en grondwater. Het gigantische terrein met een totale oppervlakte van 85 ha is hervormd en gesaneerd tot een stortplaats en een zonne-energiepark volgens de brownfield aanpak.

Methodologie

Site sanering en herstel van gipsdepot (28.000.000 ton afval):
- uitgraven en transport van 600.000 m³ afval en vervuilde grond
- installeren van grondwaterbeschermingssysteem (hydraulische afscherming) en grondwaterzuiveringsinstallatie
- behandelen van 800.000 m³ zuurhoudend vervuild water
- afdekken van de site met 658.000 m² bentoniet kleilaag, drainage laag en grond
- overnemen en plaatsen van 2.800.000 ton grond en ontwaterde specie voor de finale afdek en tussenlagen
- installeren van fotovoltaïsch zonne-energie park (15MW) op afgedekte terreinen

Volume

600.000 m³ vervuilde grond en afval
800.000 m³ zuurhoudend grondwater
Bedekken van 70 hectaren

Type van contaminanten

Zware metalen, organische stoffen, gipsafval, zuurhoudend afvalwater

Afdekken stort en aanleg centrum voor onderwaterbodem Imog Site, Moen (België)

Voor de volledig opgevulde stortplaats was de eigenaar op zoek naar een mogelijkheid tot diversificatie. De afvalintercommuncale Imog sloot hiervoor een contract af met de THV Jan De...

Voor de volledig opgevulde stortplaats was de eigenaar op zoek naar een mogelijkheid tot diversificatie. De afvalintercommuncale Imog sloot hiervoor een contract af met de THV Jan De Nul - Envisan.
Het huidige stort werd afgedekt en er werd een behandelingscentrum (lagunes) voor onderwaterbodem aangelegd.

 

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

IMOG

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Periode

01.09.2011 - 01.01.2013

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Afdekken van het huidige stort in combinatie met de aanleg van een behandelingscentrum (lagunes) voor onderwaterbodem

Slibbehandeling

Leggen van folie, toepassen hydrostab en KSP-glas

Volume

Voor de afdek van het stort zijn volgende materialen gebruikt:
- 21.680 ton KSP glas als drainage laag
- 37.620 ton Hydrostab als afdichtende laag
- 62.350 ton gelaguneerde sedimenten (bouwstof) en gronden (bouwkundig bodemgebruik)
- Gebruik van 40.000 ton grond en baggerspecie voor de aanleg van de lagune

Gebruik secundaire grondstoffen

- KSP glas als gas drainagelaag
- Hydrostab als vervanging van de standaard gebruikte kleimatten

Sanering Jacuševec stort, Zagreb (Kroatië)

De herlocatie van de bestaande 80 ha grote stortplaats voor huishoudelijk afval Jacuševic, nabij de stad Zagreb, Kroatië; de bouw en uitbating van een nieuwe stortinrichting...

De herlocatie van de bestaande 80 ha grote stortplaats voor huishoudelijk afval Jacuševic, nabij de stad Zagreb, Kroatië; de bouw en uitbating van een nieuwe stortinrichting op hetzelfde terrein.
De werken omvatten de installatie van meerdere onderafdichtingslagen en een bovenafdichting volgens de meest strikte Europese richtlijnen. 
Installatie van een gasbeheerssysteem, inclusief de bouw van extractieputten met bijbehorend leidingnetwerk.
Installatie van twee gasturbines voor de productie van elektriciteit.

In cijfers
Land

Kroatië

Opdrachtgever

Z.G.O.S. d.o.o.

Rol van aannemer

Algemeen management

Period

10.2000 - 08.2004

Technische specificaties
Volume

Saneringstechnieken:
Uitgraving en herlocatie van afval: 7.000.000 m³
Acceptatie van nieuw afval: 1.100.000 m³
Levering en installatie van HDPE folie 2,5 mm: 350.000 m²
Levering en installatie van geotextiel: 1,5 miljoen m²
Levering en installatie van horizontale grondwaterdrainage: 1.000 m
Levering en installatie van loogdrainage en -collectoren: 1.000 m
Levering en installatie van geotextielversterking: 15.000 m²
Kleiafdeklaag: 231.500 m³
Installatie van ontgassingsputten en afdeksysteem

Sedimentbehandeling en stortplaatsinrichting, Sfax (Tunesië)

Het Taparura project omvatte zowel milieubaggeren, selectieve ontgraving, sedimentbehandeling als de stortplaatsinrichting. Het project kaderde in een breder pakket van maatregelen genomen door de...

Het Taparura project omvatte zowel milieubaggeren, selectieve ontgraving, sedimentbehandeling als de stortplaatsinrichting. Het project kaderde in een breder pakket van maatregelen genomen door de overheid voor een algemene verbetering van het leefmilieu. Dankzij de opruiming van de verontreinigde kustlijn van de Tunesische stad Sfax herontwikkelde de kustzone zich tot een gloednieuw stadsdeel.

In cijfers
Land

Tunesië

Opdrachtgever

SEACNVS: Société d’Etudes et d’Aménagement des Côtes Nord de la Ville de Sfax

Rol van aannemer

Joint Venture Partner (Deel JDN-ENV: 70.7%)

Periode

26.10.2006 - 21.05.2009

Technische specificaties
Uitrusting

Sleepkopzuigers Alexander von Humboldt en James Cook
Ponton DN24 en DN25
Multicats Tabriki en DN49
Landuitrusting voor civiele werken

Beschrijving van de werken

Sanerings- en regeneratiewerken: het Taparura project kadert in een breder pakket van maatregelen genomen door de Tunesische overheid voor een algemene verbetering van het milieu rond Sfax.
Baggerwerken in het Kerkannah kanaal
Strandregeneratiewerken dmv opspuitingswerken

Bodem

Te ontgraven grond : zand, specie, fosforgips
Te baggeren en op te spuiten grond: zand

Volume

Baggerwerken in het Kerkannah kanaal: 6.716.000 m³
Ontgraving en opslag van vervuilde grond : 2.300.000 m³
Milieubaggerwerken: 700.000 m³
Opspuiting: 6.716.000 m³
HDPE-folie : 35.700 m²
Minerale barrière : 35.700 m², met een dikte van 60 cm

Baggerdiepte

10 - 15 m

Andere werken

Uitgraven en opslaan van verontreinigde gronden (2.300.000 m³)

Oeverbescherming

Geotextiel: 29.897 m²
Puin: 1.558 ton
Steenbeschoeiing: 61.082 ton
Civiele werken: drains, rioleringen
Isolatie en afsluiting van het fosforgipsdepot door de bouw van een muur in cementbentoniet & een HDPE -folie

Ontwerp, bouw en exploitatie verwerkingsinstallatie Arpechim, Pitesti (Roemenië)

Op vraag van de Roemeense olieraffinaderij Petrom saneerde Envisan drie grote oliehoudende lagunes. Envisan ontwikkelde en bouwde daartoe een geavanceerde verwerkingsinstallatie die toeliet het...

Op vraag van de Roemeense olieraffinaderij Petrom saneerde Envisan drie grote oliehoudende lagunes. Envisan ontwikkelde en bouwde daartoe een geavanceerde verwerkingsinstallatie die toeliet het vervuilde slib te verbranden zonder gebruik van externe brandstof en met recuperatie van de geproduceerde energie. De installatie omvat ondermeer een voorbehandelingszone, thermische behandeling, een turbine voor omzetting van stoom in elektriciteit, een afvalwaterzuiveringsinstallatie en een opslagruimte. In totaal werd voor dit project 180.000 m³ olieslib verwerkt, maar aangezien Envisan ook exploitant is van de installatie, kan er in de toekomst nog meer afval worden behandeld.

In cijfers
Land

Roemenië

Opdrachtgever

SC Petrom SA (OMV Group)

Rol van aannemer

Hoofdaannemer voor saneringswerken
Eigenaar en operator van verwerkingsinstallatie

Periode

Contract 1: 19.03.2008 - 31.07.2012
Contract 2: 01.08.2012 - 25.09.2013

Technische specificaties
Volumes

Contract 1:
- vervuild oliehoudend slib, grond en water: 161.226,18 m³
Contract 2:
- vervuild oliehoudend slib, grond en water: 76.000 m³
Teruggestorte grond: 400.000 m³

Soort verontreinigin

Aardolie, teer, tankbodemslib