Milieubaggeren en sedimentbehandeling

Renere Havn Project Trondheim (Noorwegen)

Het stadsbestuur en het havenbedrijf van Trondheim in Noorwegen kenden het contract voor de sanering van het havenbassin toe aan Envisan, de milieudochter van Jan De Nul Group. Met dit contract...

Het stadsbestuur en het havenbedrijf van Trondheim in Noorwegen kenden het contract voor de sanering van het havenbassin toe aan Envisan, de milieudochter van Jan De Nul Group. Met dit contract wil de stad Trondheim de haven terug op gewenste diepte brengen en tevens de verspreiding van verontreinigde sedimenten stoppen. Het project staat met hoge prioriteit aangestipt bij de Noorse milieuoverheid. 

Envisan zal voor dit contract een baggerponton mobiliseren om 65.000 m³ sedimenten in het verontreinigde havenbassin uit te baggeren. De gebaggerde sedimenten zullen deels in een onderwatercel worden geplaatst en deels voor landuitbreiding worden aangewend. De gebaggerde zones zullen tot slot met een laag steenslag worden afgedekt om verdere verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen.

 

In cijfers
Land

Noorwegen

Opdrachtgever

Trondheim Kommune

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Periode

28.03.2015 - 30.04.2016

Technische specificaties
Materieel

DN18, Hitachi EX1200 graafmachine, DN79, Hitachi ZX870, geobag vulsysteem

Beschrijving van de werken

Milieubaggeren van 65.000 m³ vervuild slib.
Opslag in onderwatercel en afgesloten stortplaats.
Bouw van een insluitingsdijk rond CDA.
Afdekking van gebaggerde zone met rots (150.000 m³)

Volume

Gebaggerd volume : 75,000 m³ (ipv 65,000 m³)
Aanleg dijk : 130 m (met binnenin 7,000 m³ geobags gevuld met sedimenten en/of zand)
Afdekken : gebied van 380,000 m² afgedekt met 150,000 m³ afdekmateriaal (kalksteen)

Grond

Vooral zand en slib/sommige gebieden zachte klei

Type van contaminanten

PCB’s, zware metalen, TBT en PAK

Aanleg weg 'Route Freycinet 12' met vervuilde sedimenten (Frankrijk)

In het havengebied van de Franse stad Duinkerke werd de weg 'Route Freycinet 12' aangelegd. Voor de onderlaag van deze weg werd ook gebruik gemaakt van ontwaterde vervuilde sedimenten. Steeds...

In het havengebied van de Franse stad Duinkerke werd de weg 'Route Freycinet 12' aangelegd. Voor de onderlaag van deze weg werd ook gebruik gemaakt van ontwaterde vervuilde sedimenten. Steeds vaker worden sedimenten hergebruikt in bouwprojecten.

 

In cijfers
Land

Frankrijk

Opdrachtgever

Grand Port Maritime de Dunkerque

Rol van aannemer

JV Partner

Periode

18.06.2012 - 31.07.2012

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

De ontwaterde vervuilde sedimenten worden gebruikt in het mengsel voor de onderlaag van de weg “Route Freycinet 12”.
Wegenwerken.
Valorisatie van de vervuilde sedimenten in wegenwerken.

Volume

800 ton

Type van contaminanten

Zware metalen, minerale olie, PAK's, organische verbindingen

Behandeling gebaggerd zand uit de haven van Marina di Carrara (Italië)

Het toegangskanaal van de haven van Marina di Carrara werd gebaggerd. Het gebaggerde zand werd ontwaterd en getransporteerd per schip naar een ingesloten stortzone in de haven van Livorno waar het...

Het toegangskanaal van de haven van Marina di Carrara werd gebaggerd. Het gebaggerde zand werd ontwaterd en getransporteerd per schip naar een ingesloten stortzone in de haven van Livorno waar het werd geborgen.

In cijfers
Land

Italië

Opdrachtgever

Havenbestuur van Marina Di Carrara

Rol van aannemer

JV Partner (Aandeel JDN: 50%)

Periode

15.02.2008 - 14.01.2009

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Baggerwerken
Ontwatering van sedimenten
Transport per schip
Berging in CDF (Ingesloten Stortzone) in de haven van Livorno

Volume

Baggeren: 25.000 m³
Ontwatering van sedimenten: 25.000 m³

Valorisatie van vervuild baggersediment in landschapsdijk, Duinkerke (Frankrijk)

In de haven van Duinkerke werd 100.000 m³ vervuild baggersediment ontwaterd en hergebruikt in een ecologisch duurzaam civieltechnisch bouwproject, namelijk een...

In de haven van Duinkerke werd 100.000 m³ vervuild baggersediment ontwaterd en hergebruikt in een ecologisch duurzaam civieltechnisch bouwproject, namelijk een 500 m lange dijk langsheen het ‘Canal des Dunes’ in het havengebied

In cijfers
Land

Frankrijk

Opdrachtgever

Grand Port Maritime de Dunkerque

Rol van aannemer

Hoofdaannemer (Aandeel JDN: 100%)

Periode

Fase 1: TF
08.2012 - 10.2012
Fase 2: TC1
07.2013 - 09.2013

Technische specificaties
Volume

25.000 m³

Type van contaminanten

Minerale oliën en zware metalen

Onderhoudsbaggeren Boue B, Wallonië (België)

Transport over binnenwateren is cruciaal voor de Europese economie. Dit impliceert dat onderhoudsbaggeren van waterwegen en havens regelmatig moet gebeuren om de vereiste diepgang te behouden en...

Transport over binnenwateren is cruciaal voor de Europese economie. Dit impliceert dat onderhoudsbaggeren van waterwegen en havens regelmatig moet gebeuren om de vereiste diepgang te behouden en het doorlopend verkeer te verzekeren. Een aanzienlijke hoeveelheid van de gebaggerde sedimenten is vervuild, waarvoor een specifieke behandeling nodig is.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Openbare Werken Waals Gewest
Departement Schelde Waterwegen
Administratie Bergen Waterwegen

Rol van aannemer

JV Partner (Aandeel JDN: 50%)

Periode

05.2010 - 05.2014

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Transport over binnenwateren is cruciaal voor de Europese economie. Dit impliceert dat onderhoudsbaggeren van waterwegen en havens regelmatig dient te gebeuren om de vereiste diepgang te behouden en het doorlopend verkeer te verzekeren. Een aanzienlijke hoeveelheid sedimenten is vervuild, en heeft een specifieke behandeling nodig.

Methodologie

Karakterisering, baggeren en transport van ongeveer 1.354.000m³ sedimenten. Deze sedimenten moeten gebaggerd worden over 300 km Waalse binnenwateren. De baggerwerken moeten met de grootste nauwkeurigheid worden uitgevoerd aangezien de contractuele tolerantie minder is dan 10cm. 1.023.000 m³ sedimenten is vervuild met verontreinigde stoffen zoals zware metalen, aardolie en poly-aromatische koolwaterstoffen en vereist daarom gespecialiseerd baggermaterieel. De vervuilde sedimenten worden met speciale bakken of schepen vervoerd naar de drijvende verwerkingseenheden beheerd door Envisan en Jan De Nul.

Volume

Totale hoeveelheid sedimenten: 1.354.000 m³
Milieubaggeren van vervuilde sedimenten: 1.023.000 m³

Type van contaminanten

Zware metalen, organische stoffen, PAK's, afval

Sedimentbehandeling en stortplaatsinrichting, Sfax (Tunesië)

Het Taparura project omvatte zowel milieubaggeren, selectieve ontgraving, sedimentbehandeling als de stortplaatsinrichting. Het project kaderde in een breder pakket van maatregelen genomen door de...

Het Taparura project omvatte zowel milieubaggeren, selectieve ontgraving, sedimentbehandeling als de stortplaatsinrichting. Het project kaderde in een breder pakket van maatregelen genomen door de overheid voor een algemene verbetering van het leefmilieu. Dankzij de opruiming van de verontreinigde kustlijn van de Tunesische stad Sfax herontwikkelde de kustzone zich tot een gloednieuw stadsdeel.

In cijfers
Land

Tunesië

Opdrachtgever

SEACNVS: Société d’Etudes et d’Aménagement des Côtes Nord de la Ville de Sfax

Rol van aannemer

Joint Venture Partner (Deel JDN-ENV: 70.7%)

Periode

26.10.2006 - 21.05.2009

Technische specificaties
Uitrusting

Sleepkopzuigers Alexander von Humboldt en James Cook
Ponton DN24 en DN25
Multicats Tabriki en DN49
Landuitrusting voor civiele werken

Beschrijving van de werken

Sanerings- en regeneratiewerken: het Taparura project kadert in een breder pakket van maatregelen genomen door de Tunesische overheid voor een algemene verbetering van het milieu rond Sfax.
Baggerwerken in het Kerkannah kanaal
Strandregeneratiewerken dmv opspuitingswerken

Bodem

Te ontgraven grond : zand, specie, fosforgips
Te baggeren en op te spuiten grond: zand

Volume

Baggerwerken in het Kerkannah kanaal: 6.716.000 m³
Ontgraving en opslag van vervuilde grond : 2.300.000 m³
Milieubaggerwerken: 700.000 m³
Opspuiting: 6.716.000 m³
HDPE-folie : 35.700 m²
Minerale barrière : 35.700 m², met een dikte van 60 cm

Baggerdiepte

10 - 15 m

Andere werken

Uitgraven en opslaan van verontreinigde gronden (2.300.000 m³)

Oeverbescherming

Geotextiel: 29.897 m²
Puin: 1.558 ton
Steenbeschoeiing: 61.082 ton
Civiele werken: drains, rioleringen
Isolatie en afsluiting van het fosforgipsdepot door de bouw van een muur in cementbentoniet & een HDPE -folie

Bouw compartimenteringsdijk, Vlassenbroek (België)

In Vlassenbroek werd een compartimenteringsdijk gebouwd tegen overstromingen.
Deze dijk werd gebouwd met sedimenten gebaggerd uit de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle.

In Vlassenbroek werd een compartimenteringsdijk gebouwd tegen overstromingen.
Deze dijk werd gebouwd met sedimenten gebaggerd uit de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Waterwegen en Zeekanaal

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Periode

Onderzoek en ontwerpfase : 02.2012 - 06.2012
Uitvoeringsfase: 07.2012 - 01.07.2013

Technische specificaties
Materieel

DN4, DN19, menginstallatie, Volvo A40, Caterpillar D6

Beschrijving van de werken

De bouw van een compartimenteringsdijk in Vlassenbroek is de eerste fase in de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Dendermonde. Jan De Nul - Envisan heeft een vernieuwende techniek uitgewerkt om het dijklichaam te bouwen met 'engineered sediments'. Deze techniek was geotechnisch geanalyseerd en in detail gemodelleerd.Tegelijkertijd werd een uitvoerige testcampagne opgezet, die in het labo de werking van 20 potentiële additieven in verschillende concentraties onderzocht. Met een selectie van additieven werden ook pilootstudies uitgevoerd. Gebaseerd op de resultaten van deze studies, werd een finaal ontwerp opgemaakt en daarna geverifieerd door een onafhankelijke studiebureau. De sedimenten komen van de Zeeschelde tussen Melle en Gentbrugge. Ze werden over het water aangevoerd en op het terrein getransporteerd door middel van een ingenieus systeem gebaseerd op betonpompen. De additieven werden ter plaatse bijgevoegd, vooraleer de specie in het dijkprofiel werd gestort.

Volume

105,000 m³

Realisatie verwerkingsinstallatie AMORAS (België)

In de haven van Antwerpen, rechteroever, op de locatie Bietenveld lag eind 2008 nog een braakliggend, nauwelijks toegankelijk terrein. Vandaag staat hier de grootste...

In de haven van Antwerpen, rechteroever, op de locatie Bietenveld lag eind 2008 nog een braakliggend, nauwelijks toegankelijk terrein. Vandaag staat hier de grootste verwerkingsinstallatie voor onderhoudsbaggerspecie van Europa.

Dit project kreeg de naam AMORAS, een letterwoord dat staat voor Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib. Met dit project investeren de Vlaamse overheid en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen in een duurzame oplossing voor de verwerking en berging van de onderhoudsbaggerspecie uit de haven van Antwerpen.

De opdracht werd gegund aan de tijdelijke handelsvereniging SeReAnt, waarvan Envisan deel uitmaakt.

SeReAnt staat in voor zowel het ontwerp en de bouw van de installaties als ook voor de exploitatie gedurende de eerste 15 jaar.

In cijfers
Land

België

Opdrachtgever

Vlaamse Overheid

Rol van aannemer

Joint Venture Partner (deel JDN 50%)

Periode - Bouw van installatie en depot

2009-2011

Periode - Exploitatie en beheer

2011-2026

Technische specificaties
Beschrijving van de werken

Elk jaar worden in de dokken van de haven van Antwerpen meer dan 2.000.000 m³ sedimenten gebaggerd. Jan De Nul Group, als consortiumleider, ontwierp een slibontwateringsinstallatie waardoor het totale volume te dumpen materiaal aanzienlijk wordt verlaagd. Jan De Nul Group is verantwoordelijk voor de uitbating en het beheer van de installatie gedurende een periode van 15 jaar.

Methodologie

Het totale volume dat in de speciaal ontworpen opslagcel gedumpt wordt, is aanzienlijk kleiner dan de oorsponkelijke hoeveelheid sedimenten, aangezien bruikbare grond wordt afgezonderd en aangezien door de verschillende ontwateringsprocedures water uit de sedimenten wordt verwijderd. De ontwatering gebeurt in 4 indikvijvers, elk met een inhoud van 120.000 m³, en via mechanische ontwatering d.m.v. 12 kamerfilterpersen van elk 21.5 m³ inhoud.

Volume

Jaarlijkse hoeveelheid behandelde en ontwaterde sedimenten: meer dan 2.500.000 m³
Uitbating van de installatie : 15 jaar

Type van contaminanten

Zware metalen, aardolie, PAK's, organische stoffen

Baggeren en behandelen baggersedimenten, Duinkerke (Frankrijk)

Gedurende de voorbije 50 jaar zijn de gesloten dokken van de Auto­nome Haven van Duinkerke ernstig dichtgeslibd. Jan De Nul Group en Envisan hebben de...

Gedurende de voorbije 50 jaar zijn de gesloten dokken van de Auto­nome Haven van Duinkerke ernstig dichtgeslibd. Jan De Nul Group en Envisan hebben de ontwateringsfaciliteiten ontworpen en zijn verantwoordelijk voor het baggeren en behandelen van ongeveer 60.000 m³ vervuilde sedimenten per jaar. Het werk wordt volledig uitgevoerd in de voorhaven van Duinkerke.

 

In cijfers
Land

Frankrijk

Opdrachtgever

Grand Port Maritime de Dunkerque

Rol van aannemer

Hoofdaannemer

Fase 1

08.2007-11.2008

Fase 2

08.2009 - 02.2011

Fase 3

09.2011 - 07.2013

Technische specificaties
Methodologie

Gedurende de voorbije 50 jaar zijn de gesloten dokken van de Autonome Haven van Duinkerke ernstig dichtgeslibd, door hun hydraulische ligging. Jan De Nul Group heeft de ontwateringsfaciliteiten ontworpen en is verantwoordelijk voor
het baggeren en behandelen van ongeveer 60.000 m³ vervuilde sedimenten per jaar.

Beschrijving van de werken

Deze werken worden in verschillende fasen uitgevoerd:
- aanleg van 3 ontwateringslagunes van elk 2ha groot voor de natuurlijke ontwatering van het materiaal
- hydraulisch baggeren (sleephopperzuiger) van 60.000 m³ per jaar
- slibbehandeling door innovatieve natuurlijke ontwatering in 4 fasen: vullen van de lagunes, decanteringsfase, consolideringsfase en geforceerd drogen
- verwerken van het behandelde slib
- hergebruik en valorisatie van het behandelde slib

Volume

Milieubaggeren van vervuilde sedimenten: 60.000 m³/jaar
Totaal volume dat ontwaterd en gevaloriseerd moet worden: 300.000 m³
HDPE-folie: 40.000 m²
Drainage zand: 23.000 m²

Type van contaminanten

Zware metalen, aardolie, PAK's, organische stoffen